สัญญาการใช้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK และ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (peakengine.com) (peakaccount.com)

Service License Agreement and security policy

คู่สัญญาตกลงให้การใช้บริการตามคําขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. คํานิยาม

ในคําขอ/สัญญาใช้บริการฉบับนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จํากัด 

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการตามคําขอ/สัญญาใช้บริการนี้ 

“ผู้ใช้” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับบริการของผู้ใช้บริการ 

“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เป็นลูกค้าของผู้ใช้บริการ 

“บริการ” หมายถึง สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK หรือ peakengine.com หรือ peakaccount.com ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาใช้ บริการนี้ 

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานงานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK หรือ peakengine.com หรือ peakaccount.com และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ ซึ่งคํานวณตามอัตราที่ได้ตกลงกัน 

ข้อ 2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการ 

 1. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนอัตราค่า บริการ และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งกระทําตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ให้สิทธิ ดําเนินการให้ บริการแก่ผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และคู่สัญญาตกลงว่าผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดใดๆ อัน เนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เช่น ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ แต่ตามธรรมเนียมปฎิบัติจะแจ้งให้ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 1 เดือน) 
 2. ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการจะ ดําเนิน การแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามปกติภายในเวลาอันสมควร และหากเหตุบกพร่องนั้นเกิดจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบโดยการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้ ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ โดยคำนวณจากวันที่เกิดความผิดปกติ จนถึงเวลาที่ได้แก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยคิดเป็นวัน โดยน้อยกว่า 3 ชั่วโมงนับเป็น 0 วัน เกินกว่าหรือเท่ากับ 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง นับเป็น 1 วัน (เช่น หากเกิดเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ 5 ชั่วโมง ผู้ให้บริการจะต้องเพิ่มจำนวนวันใช้งานคืนให้ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 2 x 1  = 2 วัน ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถชดเชยให้แก่ผู้ใช้บริการมากกว่าที่กำหนดก็ได้
 3. ผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการตามสัญญานี้ แต่จะไม่มีความรับผิดในกรณีที่ การให้ บริการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่เหนือ ความควบคุม ของผู้ให้บริการ 
 4. ผู้ให้บริการจะไม่นําข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล หรือตามกฎหมายพิเศษในสถานการณ์ไม่ปกติ) 
 5. ผู้ให้บริการมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนําเข้ามา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ หรือบริการอื่น หรือกระบวน การอื่นๆ ของผู้ให้บริการ หรือกิจการในเครือที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการโดยต้องไม่เป็นการละเมิดข้อ 2. (5) (เช่น ผู้ให้อบรการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานการวิจัยการตลาด วิจัยด้านผลประกอบการของธุรกิจ SMEs เตรียมผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการตลาดเพื่อสื่อความ ภาพ หรือเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้โดยไม่เป็นการกำหนดเฉพาะตัวอย่างเท่านั้น) 

ข้อ 3. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ 

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้เพื่อตนเอง หรือในทางธุรกิจปกติของตนและจะไม่นําไป ให้บริการต่อ (Reselling) เว้นแต่พิสูจได้ว่าเป็นการให้บริการกับลูกค้าในทางธุรกิจปกติของตน 
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี ของประชาชน และต้องไม่ดําเนินการอย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศของทางราชการ ทั้งที่มี ผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือ ต่อไปในอนาคต และหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ให้บริการมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือช่วยเหลือส่งเสริมในการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ทําการดัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ 
 4. ผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่ผู้ให้บริการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในคําขอ/สัญญานี้ ทั้งนี้ ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้บริการ ย่อมทําให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจาก ความรับผิด หรือหน้าที่ในการให้บริการเท่าที่ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้ บริการมีผลกระทบต่อผู้ ให้บริการ 
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาใช้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย เต็มจํานวน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้บริการ 
 6. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนําเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือ เป็นงานที่ได้ รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทําการลอกเลียนแบบ ทําซ้ํา หรือ ดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด 
 7. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่บันทึกลงในฐานข้อมูล และรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้นำเข้ามาในระบบของผู้ให้บริการ
 8. เนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนประกอบการให้บริการภายใต้สัญญานี้ อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ ผู้ใช้บริการ สามารถใช้เนื้อหาหรือ ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้บริการเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้ทําซ้ําเนื้อหา หรือข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้งานใน วัตถุประสงค์อื่นๆ 
 9. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทําโดยมี เจตนาหรือไม่ 
 10. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา User ID และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ มอบหรืออนุญาตให้ บุคคล อื่นนําข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ User ID และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่า การกระทํา เหล่านั้นเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย 
 11. ในกรณีผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ได้ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือผู้ให้บริการ ผู้ใช้ บริการ ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจํานวน 

ข้อ 4. ระยะเวลาใช้บริการ 

คู่สัญญาตกลงว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาการใช้บริการ ขยายออก ไปอีกคราวละเท่ากําหนดระยะเวลาเดิมตามที่ระบุในสัญญาใช้บริการนี้ เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะขยาย ระยะเวลาการใช้บริการออกไปอีก โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการไปจนครบกําหนดวันสุดท้ายของรอบการใช้บริการ 

ข้อ 5. ค่าบริการ 

 1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชําระค่าบริการตามเงื่อนไขที่ระบุภายในเวลาที่กําหนด (เช่น ชำระค่าบริการล่วงหน้า เป็นต้น)
 2. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากไม่ต้องการใช้บริการโดยความสมัครใจของผู้ใช้บริการเอง
 3. ค่าบริการที่ชําระล่วงหน้าสามารถคืนเป็นเงินสดได้ในกรณีที่เป็นการยกเลิกบริการตามข้อ 5(2) โดยส่วนที่ใช้บริการไป แล้วน้อยกว่า 1 เดือนถือว่าใช้ไป 1 เดือน และมีค่าธรรมเนียมการดําเนินการคืนเงินจำนวน 1,000 บาท ต่อครั้ง และกรณีที่เป็นการยกเลิกบริการตามข้อ 7(2) ไม่มีค่าธรรมเนียมการดําเนินการคืนเงิน
 4. หากการชำระค่าบริการนั้นเป็นการชำระค่าบริการล่วงหน้า และได้รับส่วนลดไปแล้วจากการชำระล่วงหน้า เมื่อมีการยกเลิกการใช้งาน จะคำนวณมูลค่าการใช้งานไปแล้ว จากเวลาการใช้งานคูณกับค่าบริการเต็มก่อนส่วนลดสำหรับช่วงเวลาที่ได้ใช้บริการไปแล้ว หากมากกว่า หรือเท่ากับมูลค่าที่ชำระล่วงหน้าในครั้งแรกจำนวนเวลาที่ยังไม่ได้ใช้งานจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ (เช่น ค่าบริการรายเดือนปกติ 500 บาท , มีการชำระล่วงหน้า 1,500 บาท เพื่อใช้งาน 15 เดือน , ใช้งานไปแล้ว 3 เดือนต้องการยกเลิกค่าบริการ จำนวน 12 เดือนที่ยังไม่ใช้งานจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ เนื่องจากมูลค่าการใช้งานไปแล้ว 500 x 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 1,500 บาทที่ชำระล่วงหน้า) 
 5. เครดิตการให้บริการที่ได้นอกเหนือจากการชําระค่าบริการตามปกติ ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ (เช่น เครดิตที่ได้จาก การแนะนําต่อ หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้) 

ข้อ 6. การระงับบริการชั่วคราว 

 1. ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยแจ้งพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้ระงับการให้บริการดังกล่าว
  1. ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ถ้าการระงับใช้บริการนั้นมีระยะเวลานานเกินกว่า 8 ชั่วโมง 
  2. ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ถ้าการระงับใช้บริการนั้นมีระยะเวลานานเกินกว่า 4 ชั่วโมง
  3. ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ถ้าการระงับใช้บริการนั้นมีระยะเวลานานไม่เกินกว่า 4 ชั่วโมง
 2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  1. เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ เช่น ภัยธรรมชาติ การจารจร การถูกโจรกรรม การล่มของระบบโครงข่าย อินเตอร์เน็ต ความผิดพลาดจากการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นที่นํามาเชื่อมต่อกัน หรือความผิดพลาดของผู้ ให้บริการอื่นที่ผู้ให้บริการใช้งาน เป็นต้น 
  2. ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมเพื่อขอใช้บริการ 
  3. ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือผ่าฝืนต่อสัญญาใช้บริการนี้ 
  4. ผู้ใช้บริการไม่ได้ชําระค่าบริการตามที่ตกลงกัน 
  5. ผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษา หรือแก้ไขระบบในการใช้บริการเป็นการเร่งด่วน โดยผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร
   ในกรณีที่ผู้ให้บริการระงับการให้บริการชั่วคราวตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ ผู้ใช้บริการยังคงต้องชําระค่าบริการตามปกติ 

ข้อ 7. การบอกเลิกบริการ 

 1. ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  1. ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 
  2. ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนําบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ 
  3. ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า การใช้งานของผู้ใช้บริการส่งผลกระทบเป็นปฏิปักษ์กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการราย อื่น หรือระบบการการให้บริการตามสัญญานี้ 
  4. ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ให้บริการ 
  5. เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 2. ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีผลได้ในทันทีที่บอกกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
  1. ผู้ให้บริการละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสําคัญของสัญญานี้ 
  2. ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นสภาพนิติบุคคล 
  3. ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตดลงในสัญญาใช้บริการหรือเงื่อนไขในการให้บริการซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิ หรือ ประโยชน์อันพึงได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมาย 

ข้อ 8. ข้อตกลงอื่นๆ 

 1. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆ ในการใช้สิทธิของผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือตาม คําขอ/ สัญญาฉบับนี้ไม่ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผู้ใช้บริการ 
 2. เมื่อผลแห่งสัญญานี้ยกเลิกไปแล้วด้วยเหตุใด ๆ เป็นเวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อย 5 ปี ผู้ให้บริการสามารถลบข้อมูลที่ผู้ใช้ บริการ หรือผู้ใช้งานนําเข้ามาในฐานข้อมูลได้ 
 3. เครดิตการใช้งานหรือผลประโยชน์อื่นใดสามารถสะสมได้ แต่ไม่สามารถซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสิทธิครอบครองได้ และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ 
 4. การใช้งานผ่าน หรือการสมัครผ่าน “Google Login” ผู้ให้บริการจะนำเอาข้อมูล ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทร (ถ้ามี) จากระบบของ Google มาเพื่อใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และเก็บข้อมูลนี้ไว้ และใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทร (ถ้ามี) ในการติดต่อไปยังผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการอื่นเพื่อพัฒนาการให้บริการต่อไป (เช่น เราอาจจะต้องส่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ไปยังผู้ให้บริการ SMS เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ) 
  • If you register or login using “Google Login”, you agree that PEAK will collect and store your name, surname, email address, and/or telephone number (if any) from Google user account for create your account on PEAK and use it to check your credential when login. PEAK will use your name, surname, email address, and/or telephone number to contact you and may share with third party if necessary to provide you better service. 
 1. การใช้งานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล (e-Tax Invoice by Email) ผู้ใช้งานจะต้องใช้อีเมลที่สมัครผ่านระบบของ Google เท่านั้น และอนุญาตให้ผู้ให้บริการสามารถส่งคำสั่งให้ส่งอีเมลแทนผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะใช้อีเมลของผู้ใช้บริการ เพื่อส่งอีเมลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล (e-Tax Invoice by Email) ไปยังอีเมลของผู้รับ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ หรือ ETDA และอีเมลอื่นที่ผู้ใช้บริการกำหนดเท่านั้น การส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลนี้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบของผู้ให้บริการ ความรับผิดต่อใบกำกับภาษี หรือข้อความในอีเมลเป็นของผู้ส่งอีเมล
  • If you use “e-Tax Invoice by Email” service, you need to use email service provided by Google, either under your own URL or @gmail.com. You agree that PEAK will use your Google email service to send email that contain “e-Tax Invoice by Email” and message that you created on PEAK to related address including recipient, ETDA, and other email that you include. e-Tax Invoice by email that send from PEAK will be sent under your user under your company. That user will act as issuer and responsible for e-Tax Invoice and message in the sent email.
  • We will gain access to read/write operations except immediate, permanent deletion of threads and messages, bypassing Trash on your gmail account. We will use this access right to manage “e-Tax Invoice by Email” operation including send e-tax to csemail@etax.teda.th and to address specified by you on our system, read respond email from etax.teda.th. We will use this access right in good faith to service you all “e-Tax Invoice by Email” operation.

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

1. ระดับนโยบาย

ผู้ให้บริการจะไม่นําข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

1.1 ข้อมูลที่เราสามารถนำไปเปิดเผยได้โดย ไม่ต้อง ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

ข้อมูลที่ผู้ให้บริการสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าคือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือเป็นข้อมูลที่เป็นแบบโดยรวม เช่น ธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจในพื้นที่เดียวกัน หรือการกำหนดเป็นกลุ่ม เป็นประเภทที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้ โดยเราจะนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อ เช่น ทำรายงานสถิติทางธุรกิจ ข้อมูลเผยแพร่ หรือข้อมูลเปรียบเทียบอุตสาหกรรม เป็นต้น ข้อมูลที่จะนำไปใช้จะเป็นพวกรายได้ ค่าใช้จ่าย หรืออัตราส่วนทางการเงินต่างๆ โดยผู้ให้บริการจะนำข้อมูลของทุกๆราย หรือบางรายมาแสดง แต่จะไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าข้อมูลนั้นๆเป็นของผู้ใช้บริการรายใด

1.2 ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยตามคำสั่งศาล โดย ไม่ต้อง ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

ถ้าหากมีคำสั่งศาลให้เปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน หรือจากเหตุอื่นๆที่เราได้รับคำสั่งศาลให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเปิดเผยแม้จะไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ใช้บริการ

นอกจากกรณีที่ 1.1 และ 1.2 เราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้บุคคลภายนอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

2. ระดับปฏิบัติการ

ผู้ให้บริการได้มีการจัดระดับความเข้าถึงฐานข้อมูล มีระบบในการเก็บประวัติการใช้งาน หรือการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการตรวจสอบได้

3. ระดับโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ให้บริการเป็น Microsoft BizSpark Plus Partner ครับ และได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่น Server จากทาง Microsoft ซึ่งเป็น cloud server ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลทางกายภาพ (Physical access) จึงเป็นไปได้ยากมากครับ ทาง Microsoft เองก็มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

4. ระดับการเชื่อมต่อข้อมูล

เราใช้การเข้ารหัส SSL แบบ 256-bit ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐาน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากมากที่จะทำการดักข้อมูลที่เชื่อมต่อกันระหว่างการใช้งานของเครื่องผู้ใช้บริการ กับฐานข้อมูลของเรา และถึงแม้จะสามารถดักข้อมูลไปได้ ก็ไม่สามารถที่จะเปิดอ่านได้ เนื่องจากข้อมูลได้ถูกเข้ารหัสไว้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ